Video

Ecclesia D-470 for the Jiangbei Gospel Church in Chongqing, China.