Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-  en leveringsvoorwaarden Webshop Johannus

Artikel 1. Toepasselijkheid

  1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Johannus zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

Artikel 1. Algemeen

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Johannus worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Johannus ingeschakelde dealers, tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Johannus zijn vrijblijvend en Johannus behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

 2.2  Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat de koper alle door Johannus gevraagde gegevens heeft verstrekt en Johannus de opdracht heeft bevestigd aan het door de koper opgegeven emailadres. De koper dient eventuele onjuistheden in de orderbevestiging direct na ontvangst aan Johannus te melden, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist weer te geven.

2.3 Johannus is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Johannus dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's. De door de koper verschuldigde (koop) prijs en bijkomende kosten voor btw en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen worden duidelijk in de orderbevestiging en factuur van Johannus vermeld.

3.2 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Betaling van een online bestelling verloopt door middel van: iDEAL of creditcard. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Johannus. Indien voor betaling met creditcard wordt gekozen, zijn de op deze betaling de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Johannus is geen partij in de relatie tussen de koper en de kaartuitgever.

3.4 Johannus behoudt zich het recht voor één of meerdere van bovengenoemde betaalmogelijkheden, voor bepaalde of onbepaalde tijd, niet aan te bieden.

3.5 Indien Johannus een betaling na aanmaning niet binnen de gestelde termijn ontvangt wordt de vordering ter incasso uitbesteed. In dat geval is de koper tevens de daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd met een minimum van EUR 150,-.

3.6 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de koper zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1,5 procent per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling. 

3.7 De koper doet afstand van eventuele rechten op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.

3.8 Door de koper gedane betalingen komen eerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna in mindering op de vorderingen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Klant dat de betaling betrekking heeft op een andere vordering.

Artikel 4.  Conformiteit

4.1 Opgaven van Johannus met betrekking tot kleuren, afmetingen, prestaties, eigenschappen e.d. gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend.

4.2. Afbeeldingen, beschrijvingen, foto's, catalogi, reclamemateriaal, aanbiedingen en de op de website(s) van Johannus opgenomen informatie, in welke vorm dan ook, binden Johannus niet.

4.3. Indien de door de koper bestelde producten bestemd zijn voor gebruik buiten Nederland dient de koper zich er van te overtuigen dat de producten en de daarbij horende verpakkingen, handleidingen e.d. voldoen aan alle in het land van bestemming daaraan gestelde voorschriften. Het gebruik van de producten en de overeenstemming met de buiten Nederland geldende voorschriften is voor risico van de koper.

Artikel 5.  Levering

5.1  Johannus streeft ernaar een bestelling voor een orgel binnen 8 tot 12 weken na ontvangst van betaling af te leveren op het opgegeven adres. Voor wat betreft de andere producten streeft Johannus ernaar om een bestelling binnen 5-7 werkdagen na ontvangst van betaling af te leveren op het opgegeven adres.

5.2 Overschrijding van deze leveringstermijnen geeft geen recht op annulering. Johannus zal, wanneer een bestelling niet binnen de genoemde leveringstermijnen wordt geleverd, u dit zo spoedig mogelijk mededelen. Indien het bestelde product niet (meer) leverbaar is, is Johannus gerechtigd om voor dezelfde prijs een substitueerbaar product met minstens dezelfde kwaliteit te leveren.

5.3 De uiterlijke leveringstermijn bedraagt 12 weken voor wat betreft de orgels en 8 werkdagen voor wat betreft de andere producten. Overschrijding van deze leveringstermijnen geeft recht op annulering van de bestelling. Een overschrijding van de leveringstermijn wordt direct medegedeeld. Indien de koper de bestelling wenst te annuleren, wordt het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 werkdagen na de annulering terugbetaald.

5.4 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) de koper in ontvangst wordt genomen.

5.5 Johannus is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van een vertraagde levering van een bestelling.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de koper  al hetgeen hij  op grond van enige overeenkomst aan Johannus verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op de koper  over.

5.2 Indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is Johannus gerechtigd de producten op kosten van de koper te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden.

5.3. De koper is niet gerechtigd de nog niet betaalde producten te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen. De koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Johannus te bewaren.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite, berusten bij Johannus, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1  De koper heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten dient binnen 2 dagen na aflevering per e-mail aan Johannus te worden bericht, bij gebreke waarvan de op de afleverbon genoemde hoeveelheden dwingend bewijs tegen de koper opleveren. 

7.2 Eventuele gebleken andere gebreken dient  de koper uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontdekking per mail aan inform@johannus.com aan Johannus te melden. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak op Johannus. Indien de koper reclameert is hij verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van Johannus te houden.

7.3 Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven de koper geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde of andere producten.

7.4  Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Johannus de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.

7.5 Na constatering van een tekortkoming in een product is de koper verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik daaronder uitdrukkelijk begrepen.

7.6 Indien de Consument een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de Consument het recht het product binnen 14 (veertien) werkdagen na aflevering aan Johannus te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de betreffende goederen compleet en onbeschadigd zijn en in de originele verpakking geretourneerd worden. De door Johannus eventueel reeds ontvangen betaling alsmede de eventueel door de Consument betaalde verzendkosten wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor rekening van de Consument.

7.7  Johannus is niet aansprakelijk voor enige schade die zou zijn voortgekomen uit het gebruik van de door haar geleverde producten.

7.8  Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de koper niet op.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de koper en Johannus, dan wel tussen Johannus en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de koper en Johannus, is Johannus niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Johannus.

Artikel 9. Overmacht

9.1  Onverminderd de overige aan Johannus toekomende rechten, heeft Johannus in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Johannus gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Johannus kan worden toegerekend, omdat het niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.  Onder overmacht wordt verstaan elke van Johannus’ wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. 

Artikel 10. Diversen

10.1  Indien de koper aan Johannus schriftelijk opgave doet van een adres, is Johannus gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de koper de aan Johannus schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2  Wanneer door Johannus gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Johannus deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3  Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Johannus in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Johannus vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Johannus is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) van de koper gebruik te maken van derden, bijvoorbeeld van haar dealers.

10.5 Johannus zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement. Johannus neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht. 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Arnhem.

11.3 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 

Johannus is gevestigd aan de Keplerlaan 2 te 6716 BS Ede en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nr. 09044134

Het BTW-identificatienummer is NL8521.30.776.B01

Gelieve alle correspondentie te zenden aan Johannus op onderstaand adres of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite. 

Johannus
Keplerlaan 2
6716 BS Ede
Nederland

Tel.:  +31(0) 318 63 74 03
Fax: +31(0) 318 62 22 38
E-mail: inform@johannus.com

IBAN: NL81INGB0006368358
BIC: INGBNL2A
BTW: NL8521.30.776.B01